Projekt I_AM: „Edukacja włączająca z pomocą animacji i multimediów” ma na celu wspieranie edukacji włączającej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) poprzez interdyscyplinarne i innowacyjne podejście skoncentrowane na osobie oraz oparte na sztuce, realizowane na Cyprze, , w Grecji, w Polsce i na Węgrzech..

Projekt wykorzystuje zasoby multimedialne, a zwłaszcza animację, w celu budowania przyjaznego środowiska dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych.

Współpracując ze społecznościami szkolnymi, w ramach projektu będzie promowane dzielenie się wspólnymi wartościami integracji społecznej i edukacji włączającej. Promowane będzie poszanowanie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do równego dostępu do edukacji. Zwalczane będą stereotypy i dyskryminacja.

NUMER PROJEKTU: 621502-EPP-1-2020-1-
EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN
CZAS TRWANIA PROJEKTU: December 2020 – November
2022
PROGRAM: Erasmus+
ZADANIE GŁÓWNE 3: Wsparcie dla reformy edukacji
RODZAJ ZADANIA: Edukacja i szkolenie

“W tym celu projekt połączy kropki między podejściami i technikami edukacji włączającej, rozwojem inteligencji emocjonalnej i wykorzystaniem multimediów w szkołach ogólnodostępnych.”​

Odbiorcy

Pracownicy oświaty

Dzieci i młodzież z oraz bez specjalnych potrzeb edukacyjnych ( w wieku 9-14 lat)

Lokalne społeczności

Kluczowe działania

Ocena aktualnej sytuacji w zakresie włączającej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz potrzeb zarówno kadry edukacyjnej, jak i uczniów ze SPE.

Opracowanie skutecznych i dostosowanych do potrzeb narzędzi, opartych na wynikach badań i interdyscyplinarnych ramach uczenia się, które będą wspierać kadrę edukacyjną w promowaniu edukacji włączającej i wdrażaniu technik najlepszych praktyk w klasie.

Budowanie potencjału kadry edukacyjnej w promowaniu pojęcia włączania wśród uczniów szkół ogólnodostępnych. Kadra edukacyjna zdobędzie umiejętności w zakresie wzmacniania efektywnej kominukacji, inteligencji emocjonalnej, technik edukacji włączającej, umiejętności przywódczych i zarządzania klasą, a także podstawowych umiejętności rozwoju animacji.

Szkolny konkurs animacji wideo mający na celu zaangażowanie dzieci, młodzieży i ich środowisk w promocję edukacji włączającej. Zwycięskie prace zostaną pokazane na Międzynarodowym Festiwalu Animacji Animasyros.

Zakładane efekty

Zwiększenie wykorzystania skutecznych, najnowocześniejszych podejść i narzędzi metodologicznych wspierających edukację włączającą.

Zwiększenie świadomości, wiedzy i kompetencji kadry edukacyjnej w zakresie różnorodności w klasie szkolnej.

Podniesienie świadomości na temat inkluzywnych podejść edukacyjnych wśród członków społeczności edukacyjnych i wspieranie większego zaangażowania.

Skuteczna promocja edukacji włączającej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych wśród decydentów politycznych oraz interesariuszy na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.