Projekt I_AM: „Edukacja włączająca z pomocą animacji i multimediów” ma na celu wspieranie edukacji włączającej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) poprzez interdyscyplinarne i innowacyjne podejście skoncentrowane na osobie oraz oparte na sztuce, realizowane na Cyprze, w Grecji, w Polsce i na Węgrzech.

Projekt wykorzystuje zasoby multimedialne, a zwłaszcza animację, w celu budowania przyjaznego środowiska dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych.

Współpracując ze społecznościami szkolnymi, w ramach projektu będzie promowane dzielenie się wspólnymi wartościami integracji społecznej i edukacji włączającej. Promowane będzie poszanowanie równego dostępu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do edukacji. Zwalczane będą stereotypy i dyskryminacja.

NUMER PROJEKTU: 621502-EPP-1-2020-1-
EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN
CZAS TRWANIA PROJEKTU: December 2020 – November
2022
PROGRAM: Erasmus+
ZADANIE GŁÓWNE 3: Wsparcie dla reformy edukacji
RODZAJ ZADANIA: Edukacja i szkolenie

„W tym celu projekt połączy kropki między metodami, założeniami edukacji włączającej, rozwojem inteligencji emocjonalnej i wykorzystaniem multimediów w szkołach ogólnodostępnych.”

Odbiorcy

Pracownicy oświaty

Dzieci i młodzież z oraz bez specjalnych potrzeb edukacyjnych ( w wieku 9-14 lat)

Lokalne społeczności

Kluczowe działania

Ocena aktualnej sytuacji w zakresie włączającej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz potrzeb zarówno kadry edukacyjnej, jak i uczniów.

Opracowanie skutecznych i dostosowanych do potrzeb edukacji narzędzi, opartych na wynikach badań interdyscyplinarnych, których rezultaty będą wspierać kadrę edukacyjną w promowaniu edukacji włączającej i wdrażaniu technik najlepszych w praktyce szkolnej.

Budowanie potencjału kadry edukacyjnej w promowaniu procesu włączania wśród uczniów szkół ogólnodostępnych. Kadra edukacyjna zdobędzie umiejętności w zakresie wzmacniania efektywnej komunikacji, inteligencji emocjonalnej,technik wykorzystywanych w edukacji włączającej, umiejętności przywódczych i zarządzania klasą, a także podstawowych umiejętności rozwoju animacji.

Szkolny konkurs animacji wideo mający na celu zaangażowanie dzieci i młodzieży a także ich środowisk w promocję edukacji włączającej. Zwycięskie prace zostaną pokazane na Międzynarodowym Festiwalu Animacji Animasyros.

Zakładane efekty

Zwiększenie wykorzystania skutecznych, najnowocześniejszych podejść i narzędzi wspierających edukację włączającą.

Zwiększenie świadomości, wiedzy i kompetencji kadry edukacyjnej w zakresie różnorodności w klasie szkolnej.

Podniesienie świadomości na temat działań inkluzyjnych wśród członków społeczności edukacyjnych i wspieranie większego zaangażowania tych społeczności.

Skuteczna promocja edukacji włączającej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych wśród decydentów politycznych oraz interesariuszy na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.