Το έργο I_AM: “Inclusive education using Animation and Multimedia” στοχεύει στην υποστήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) χωρίς αποκλεισμούς, μέσω μιας καινοτόμου προσωποκεντρικής, διεπιστημονικής και καλλιτεχνικής προσέγγισης, που υλοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ουγγαρία και την Πολωνία..

Το έργο χρησιμοποιεί τα κινούμενα σχέδια, μέσω ενός μεικτού προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων μάθησης, για την ανάπτυξη ενός φιλόξενου περιβάλλοντος για παιδιά με SEND στα κανονικά σχολεία.

Σε συνεργασία με τις σχολικές κοινότητες, θα προωθήσει την ανταλλαγή αξιών κοινωνικής ένταξης. Θα προωθηθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών με SEND, για την ισότιμη πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, ενώ θα καταπολεμηθούν τα στερεότυπα και οι διακρίσεις.

ΑΡΙΘΜΌΣ ΈΡΓΟΥ: 621502-EPP-1-2020-1-
EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ ΈΡΓΟΥ: December 2020 – November
2022
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ: Erasmus+
ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3: Στήριξη της μεταρρυθμιστικής πολιτικής
ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Γενική εκπαίδευση και κατάρτιση

“Για το σκοπό αυτό, το έργο θα συνδέσει προσεγγίσεις και τεχνικές για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, την καλλιέργεια συναισθηματικής νοημοσύνης και τη χρήση πολυμέσων στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης”.

Ομάδες-στόχοι

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Παιδιά και νέοι με και χωρίς SEND (ηλικίας 9-14 ετών)

Τοπικές σχολικές κοινότητες

Βασικές Δραστηριότητες

Χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με την συμπεριληπτική εκπαίδευση των παιδιών με SEND και τις ανάγκες τόσο του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και των ατόμων με SEND.

Ανάπτυξη αποτελεσματικών και προσαρμοσμένων εργαλείων, βασισμένων στα ερευνητικά ευρήματα και σε ένα δια-επαγγελματικό πλαίσιο μάθησης, που θα υποστηρίξει το εκπαιδευτικό προσωπικό να υιοθετήσει εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χωρίς αποκλεισμούς και να εφαρμόσει τεχνικές βέλτιστων πρακτικών στην τάξη.

Ανάπτυξη ικανοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού, μέσω ενός προγράμματος μεικτής μάθησης, το οποίο θα τους υποστηρίξει για την προώθηση της έννοιας της ένταξης μεταξύ των μαθητών στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα αποκτήσει δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, τεχνικές για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, δεξιότητες ηγεσίας και διαχείριση της τάξης, καθώς και βασικές δεξιότητες ανάπτυξης κινούμενων σχεδίων.

Διαγωνισμός βίντεο κινουμένων σχεδίων στο σχολείο που θα προάγει τη συμμετοχή των παιδιών, των νέων και των κοινοτήτων για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Οι νικήτριες συμμετοχές θα προβληθούν στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Ενίσχυση της χρήσης αποτελεσματικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων και εργαλείων, που υποστηρίζουν την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης, της γνώσης και της ικανότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας στην τάξη.

Ευαισθητοποίηση σχετικά με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μεταξύ των μελών των εκπαιδευτικών κοινοτήτων και υποστήριξη της αυξημένης συμμετοχής για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Αποτελεσματική προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων με SEND στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και των σχετικών ενδιαφερόμενων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.